Vedtægter

Revideret ved ekstraordinær generalforsamling oktober 2023 for Grundejerforeningen Munkevænget.
 
1.
Foreningens navn er: Grundejerforeningen Munkevænget. Dens område er de inden for lokalplan nr. 3, lyst den 18. april 1978 omhandlende ejendomme matr. nr. 12 a og an, Holbæk Markjorder. Foreningens hjemsted er: Holbæk Kommune.

2.
Alle ejere af grunde inden for det i 1. angivne område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.
Ophører et medlem at være ejer af en af de omhandlende parceller bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af foreningens formue.

Medlemspligten for ejere af ovennævnte parceller indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted, og indtrædende medlemmer erholder ved indtræden anpartsvis ret til foreningens formue, herunder ejendommens matr.nr. det til området tilhørende fællesareal.

Meddelelse om ejendommens overdragelse og dermed følgende udtræden for sælgeren og indtræden for køberen skal senest 14 dage efter handelens indgåelse fremsendes til foreningen. Et indtrædende, der erhverver ejendom, hvor sælgeren er i kontingentrestance eller i restance med ydelser og bidrag til foreningen, er pligtig at udrede det skyldige beløb og hæfter solidarisk med sælgeren for de parcellen påhvilende forpligtelser og får først de med medlemskabet følgende rettigheder, når restancen er udlignet tilligemed påløbne omkostninger.

3.
Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes -
eventuelt grupper af medlemmers - fælles interesser, herunder forestå drift af og vedligeholdelse af de i lokalplanen nævnte delområde A beliggende fælles færdsels- og opholdsarealer og eventuelle fællesbygninger og arealer.

4.
Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser, medmindre generalforsamlingen med 4/5 flertal af de på generalforsamlingen mødende medlemmer har vedtaget en anden hæftelse for enkelte, konkret angivne forpligtelser vedrørende nyanlæg og vedligeholdelse af veje og stier, vandforsyning, elforsyning og anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer.
Bestyrelsen for grundejerforeningen kan lade sådanne beslutninger lyse servitut- eller pantstiftende på de enkelte ejendomme uden særskilt godkendelse fra grundejerne under forudsætning af, at dette har været tilkendegivet på en forud offentlig dagsorden.

Denne solidariske hæftelse kan dog ikke overstige det dobbelte af den enkelte parcels forholdsmæssige andel i lånebeløbene.
Såfremt medlemmer i medfør af bestemmelserne om den solidariske hæftelse må indfri andre medlemmers andel helt eller delvist, har de ret til at få de således erlagte beløb, herunder renter og omkostninger, godtgjort af foreningen, hvis bestyrelse i så fald kan udskrive ekstra kontingent til dækning af refusionsbeløbene.
Foreningens refusionspligt er betinget af, at modtageren tiltransporterer foreningen sit regreskrav mod de medlemmer, der ikke har betalt deres andel.

5.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen på grundlag af et af bestyrelsen fastlagt budget for det pågældende regnskabsår.
Kontingentet betales forud for et år ad gangen. Der betales kontingent for hver parcel, et medlem er ejer af.
Foruden det årlige kontingent er medlemmerne pligtige til at betale de ydelser og bidrag, der påhviler de enkelte parceller og de lån, som eventuelt måtte blive optaget i medfør af bestemmelserne i 4.

6.
Medlemmerne er pligtige til stedse at holde grundene fri for ukrudt.

7.
Generalforsamlinger er foreningens højeste myndighed. Kun de kan vedtage, ophæve eller ændre vedtægterne.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af august måned.
Generalforsamlingen skal afholdes i Holbæk Kommune.
Indkaldelse til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling sker ved brev med mindst 14 dages varsel. Det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om hvilke emner, der vil være at behandle, og på generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger kan kun træffes afgørelse vedrørende emner, der er optaget i den ordinære meddelte dagsorden.

8.
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 8 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom og samtidig nærmere angiver hvilke emner, der ønskes behandlet.
Bestyrelsen er forpligtiget til senest 4 uger herefter at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

9.
For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det
forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forslag til bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent.
5. Forslag fra medlemmerne.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på ordinære generalforsamlinger, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen og være denne i hænde senest 1. juli.

10.
Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Hvert medlem har en stemme for hver parcel, vedkommende er ejer af, dog højst 5 stemmer. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når 1 medlem kræver skriftlig afstemning.

Medlemmerne kan lade sig repræsentere på generalforsamlinger ved fuldmagt. Ingen fuldmægtig kan repræsentere mere end 5 stemmer. Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede og afgiver stemme, og at beslutningen tages af mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes som ikke afgivne.
Er det foreskrevne antal medlemmer ikke tilstede, indkaldes inden en måned med mindst 14 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken, der uden hensyn til de mødendes antal kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Enhver ændring af vedtægterne skal, for at være gyldig godkendes af Holbæk Kommune.


11.
De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

12.
De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger, samt beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmer, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne, og eventuel indbringelse for af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning. Medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige at opfylde de dem i henhold til beslutningerne pålagte pligter - det være sig økonomiske eller af anden art, ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere anke skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsens opfyldelse.

13.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling og afgår efter tur. Der afgår skiftevis 3 og 2 medlemmer hvert år, efter første år afgår 2 medlemmer efter lodtrækning. Formand og kasserer kan ikke afgå samme år.
Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger. Protokollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Bestyrelsen er berettiget til, under ansvar overfor generalforsamlingen, i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, for eksempel assistance af revisor, advokat, ingeniør eller landinspektør.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan generalforsamlingen, dersom det efter arbejdets karakter skønnes rimeligt, tillægge formand, kasserer og sekretær et mindre honorar.
Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer udenfor bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem. Et sådant udvalg har ikke besluttende myndighed.

14.
Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som private.
Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med loven og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.
Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med to af bestyrelsens medlemmer.

15.
Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er tilstede, heraf enten formand eller næstformanden.

Formanden - eller i dennes fravær næstformanden – leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.
Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller blive ude af rådighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt supplere sig med en af de valgte suppleanter.

Dersom formanden eller næstformanden efter ovenstående måtte udtræde af foreningen, skal en afløser vælges indenfor de resterende bestyrelsesmedlemmer, og dersom ingen ønsker at modtage valg skal bestyrelsen foranledige indkaldt ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder.

16.
Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden anerkendte udgifter. Anerkendelse skal foreligge skriftligt. Han fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt medlemsprotokol. Kasserer og formand underskriver alle kvitteringer, kassebeholdningen skal henstå i bank eller sparekasse, og på kontoen kan kassereren disponere.

Foreningens regnskabsår er fra 1. juni til 31. maj. Årsregnskabet skal afleveres af kassereren til formanden inden 15. juli. Formanden videreekspederer regnskabet til de af generalforsamlingen valgte revisorer, der har 14 dage til regnskabets gennemgang og tilbagelevering til formanden med eventuelle bemærkninger. Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret senest 10. august.

17.
Opløsning af foreningen kan ikke ske uden Holbæk Kommunes godkendelse i forbindelse med ændring af lokalplan nr. 3.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens nettoformue Holbæk Kommune til anvendelse til formål indenfor grundejerforeningens område.
Redaktør Benjamin Steengaard Rasmussen